STYPENDIA GOLDMAN SACHS-PERSPEKTYWY

KOMUNIKAT
w sprawie zasad przyznawania wsparcia materialnego studentom Uniwersytetu Zielonogórskiego
w ramach projektu „STYPENDIA GOLDMAN SACHS-PERSPEKTYWY”

 

Uniwersytet Zielonogórski jest uczestnikiem projektu Stypendia Goldman Sachs-Perspektywy, którego celem jest wsparcie studentów, obywateli Ukrainy studiujących w polskich uczelniach technicznych w formie przyznania zapomóg. Wsparcie jest organizowane przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i jest udzielane ze środków przekazanych przez firmę Goldman Sachs. Zgodnie z zasadami projektu zapomoga przyznawana jest jednorazowo dla 9 studentów obywateli Ukrainy studiujących na Uniwersytecie Zielonogórskim, w wysokości 1000 zł brutto dla jednego studenta.

Zapomogi będą przyznawane na podstawie złożonych wniosków, a o jej przyznanie mogą ubiegać się studenci, obywatele Ukrainy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się w Ukrainie, którzy w dniu składania wniosku posiadają  status studenta Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Student ubiegający się o przyznanie jednorazowej pomocy finansowej (zapomogi), powinien w terminie od 16.01.2023 r. do 03.02.2023 r. złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Dziale Spraw Studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego (al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, budynek A-17 pok. 401R) w godzinach 8.00-14.00.

Szczegółowe kryteria przyznawania jednorazowej pomocy finansowej (zapomogi) dla studentów, obywateli Ukrainy w naszej Uczelni, znajdują się w zasadach przyznawania pomocy studentom, Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach projektu „Stypendia Goldman Sachs-Perspektywy”.

 

Szczegółowych informacji udziela Dział Spraw Studenckich.