Kredyt na studia medyczne

O kredyt na studia medyczne mogą ubiegać się studenci odbywający kształcenie na kierunku lekarskim w języku polskim na warunkach odpłatności*, którzy:

  • rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022,
  • rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2021/2022 i kontynuują studia,
  • rozpoczną studia w roku akademickim 2022/2023 oraz w latach kolejnych.

Pierwszy okres składania wniosków w roku 2022:

Wniosek o kredyt na studia medyczne obejmujący rok akademicki 2021/2022 studenci mogą złożyć do dnia 30 września 2022 r.

Drugi okres składania wniosków w roku 2022:

Wniosek o kredyt na studia medyczne począwszy od pierwszego semestru roku akademickiego 2022/2023 studenci będą mogli złożyć w terminie 21 dni od dnia rozpoczęcia tego semestru studiów.

Jak załatwić sprawę i jakie dokumenty złożyć?

Skontaktuj się ze swoją uczelnią (pracownikiem odpowiedniego Biura Obsługi Studenta) w celu uzyskania zaświadczenia wydanego przez uczelnię, na której odbywasz kształcenie, potwierdzającego m.in. status studenta, warunki finansowe odbywanych przez Ciebie studiów itp.;

Złóż wniosek do banku, który udziela kredytu na studia medyczne oraz załącz do wniosku zaświadczenie wydane przez uczelnię oraz ewentualnie inne dokumenty wymagane przez bank;

W terminie 14 dni od dnia złożenia przez Ciebie do banku kompletnego wniosku o kredyt na studia medyczne nastąpi zawarcie umowy kredytu na studia medyczne;

Wypłata pierwszej transzy kredytu na studia medyczne przez bank na rachunek bankowy uczelni nastąpi nie później niż w terminie 7** dni od dnia zawarcia umowy kredytu na studia medyczne, zaś wypłata kolejnej transzy kredytu przez bank będzie uzależniona od przedstawienia przez Ciebie dokumentu potwierdzającego kontynuowanie studiów w kolejnym semestrze.

Po zaliczeniu każdego semestru studiów zobowiązany/a jesteś przekazać do banku dokument potwierdzający kontynuowanie studiów (wydawany najczęściej przez dziekana) w kolejnym semestrze.

 

Więcej informacji:

Ministerstwo Zdrowia

Bank Pekao

Bank Pekao

Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych (FKSM)


Numer infolinii banku tel. 801 365 365 lub +48 22 59 12 232.

 

* Nie dotyczy studentów cudzoziemców, którzy odbywają studia stacjonarne w języku polskim na warunkach odpłatności. Natomiast studenci cudzoziemcy odbywający studia niestacjonarne w języku polskim na warunkach odpłatności mogą ubiegać się o kredyt na studia medyczne.
** Wyjątek stanowi wypłata transzy kredytu za dany semestr roku akademickiego 2021/2022, która nastąpi w terminie 14 dni (a nie 7 dni) od dnia zawarcia umowy kredytu na studia medyczne.